Logo Muziekboerderij Bolsward

Privacy

Stacks Image 46
Stacks Image 48
Muziekboerderij
Rein Galama, hierna te noemen “Muziekboerderij”, statutair gevestigd te Bolsward ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01059236 en bereikbaar via info@muziekboerderij.nl verklaart:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Muziekboerderij.
In het kader van de door Muziekboerderij uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert Muziekboerderij persoonsgegevens van haar klanten. Muziekboerderij verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Muziekboerderij geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar klanten.
AVG
Muziekboerderij respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Muziekboerderij spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
Muziekboerderij behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
Waarom gegevens verwerken?
Wanneer u een dienst of diensten afneemt verzamelt Muziekboerderij uw persoonsgegevens op grond van uw relatie met Muziekboerderij, zodat Muziekboerderij haar activiteiten - in het belang van haar klanten - optimaal kan uitvoeren en de klantadministratie kan voeren.
Welke persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden zodra een dienst wordt geleverd digitaal ingevoerd, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van Muziekboerderij.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
• (Bedrijfs)naam
• Contactpersoon
• Adres
• Postcode
• Vestigings- /Woonplaats
• Email adres
• Telefoonnummer (niet verplicht)
• Branche

Muziekboerderij zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal Muziekboerderij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wat doen we met uw gegevens?
Muziekboerderij voert een debiteurenadministratie. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
• Contact- en adresgegevens
• Facturering
• Financiële verwerking facturen van klanten
• Samenstelling en distributie van de Muziekboerderij nieuwsbrief naar klanten
• Muziekboerderij specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
Voor de financiële administratie
Gegevens:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Uitvoering van de diensten / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zeven jaar na einde lopend boekjaar
Geen doorverkoop
Muziekboerderij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Muziekboerderij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, en dergelijke technieken
Cookies, of vergelijkbare technieken die Muziekboerderij gebruikt
Muziekboerderij gebruikt op muziekboerderij.nl geen cookies of vergelijkbare technieken anders dan die van social media.
Uw rechten op uw persoonsgegevens
U kunt bij Muziekboerderij middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.
Verwijderen van uw gegevens
Op schriftelijk verzoek van u, als Muziekboerderij klant, zal Muziekboerderij door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.
Inzage door derden
Muziekboerderij zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten Muziekboerderij zonder uw toestemming. Muziekboerderij zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.
Beveiliging van uw gegevens
Muziekboerderij treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.
Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op muziekboerderij.nl. Deze versie is het laatst gewijzigd op 26-08-2022.
Stacks Image 51
Stacks Image 53